I Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij obsoletepartslocator.com

Welkom bij obsoletepartslocator.com (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 19 juli 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website obsoletepartslocator.com (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door obsoletepartslocator.com worden aangeboden en op alle overeenkomsten die obsoletepartslocator.com aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. obsoletepartslocator.com raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. obsoletepartslocator.com kan deze Gebruiker en adverteerder kunnen een en de zelfde persoon of rechtspersoon zijn.
Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

3. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik . Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van obsoletepartslocator.com. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van obsoletepartslocator.com is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij obsoletepartslocator.com daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld bekende gebruikers met grote databank ), is het toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, om deze koppeling te maken kunt u contact met ons opnemen.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij obsoletepartslocator.com daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden controleren wij regelmatig op onregelmatigheden in de door adverteerders geplaatste data.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. obsoletepartslocator.com kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
a. obsoletepartslocator.com kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten vanobsoletepartslocator.com of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van data het beperkt kunnen plaatsen van advertenties.
b. obsoletepartslocator.com kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

obsoletepartslocator.com kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan obsoletepartslocator.com binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons privacybeleid.
Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

5. Beperking aansprakelijkheid obsoletepartslocator.com

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
(i) gebruik van de diensten van obsoletepartslocator.com;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van obsoletepartslocator.com of wijzigingen in of op de Website.
Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan obsoletepartslocator.com heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 100,-- al naar gelang wat hoger is.

6. Wijzigingen van de diensten en de Website

obsoletepartslocator.com kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

7. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden. obsoletepartslocator.com heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

8. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van obsoletepartslocator.com kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

9. Overige bepalingen

Obsoletepartslocator.com is een handelsnaam van Pescacor Services b.v. gevestigd aan de Poelkensdijk 10, 5482VE te Schijndel. Telefoon nummer 073-6240400, Btw nr. NL818092828B01 en is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 1720454.
Obsoletepartslocator.com kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. obsoletepartslocator.com zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van obsoletepartslocator.com gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door obsoletepartslocator.com zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

obsoletepartslocator.com is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van obsoletepartslocator.com over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. obsoletepartslocator.com is een advertentieplatform

obsoletepartslocator.com is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. Gebruiker en adverteerder kunnen een en de zelfde persoon of rechtspersoon zijn.

obsoletepartslocator.com is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. Elke artikel regel mag maar 1 product bevatten zie template bij uploaden data als voorbeeld.

b. Artikel nummer is nummer wat fabrikant gebruikt in zijn of haar documentatie, crossnummers zijn uitsluitend ter referentie.

c. Artikelnummers en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om data dubbel in te voeren.

e. Graag data zo volledig mogelijk aanbieden.

f. gebruikte onderdelen mogen ook worden aangeboden, wel dient de adverteerder duidelijk te vermelden dat het een gebruikt maar herbruikbaar onderdeel betreft.


2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De artikelnummers en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De artikelnummers en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden juist beschrijven. En artikelen welke op de website worden geplaatst dienen bij desbetreffende adverteerder op voorraad te zijn.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf. Het doel is incourante voorraden inzichtelijk te krijgen voor collega bedrijven uit de zelfde brance.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

e. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een onderdeel met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een onderdeel dat is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de omschrijving en de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de omschrijving. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op obsoletepartslocator.com.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1.Uw gebruikers account.

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'importeer onderdelen' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst een gebruikers account aan te maken waarna deze kan in te loggen en voldoende credits aan te schaffen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerder naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen obsoletepartslocator.com en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder een gebruikers account heeft aangemaakt heeft deze de voorwaarden geaccepteerd en kan ingeloggen, kan hij via de button importeer onderdelen' een vooraf gemaakt databestand kiezen (zie template als voorbeeld van samen te stellen data bestand). En via de knop importeren de data uploaden naar obsoletepartslocator.com. Als dit is voltooid kan men de data nogmaals controleren en goed keuren.


b. obsoletepartslocator.com bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons privacybeleid . Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het factuur nummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan

Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 6 maanden op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd bij de volgende upload van data. Na verloop van de advertentieduur eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en obsoletepartslocator.com, en is obsoletepartslocator.com haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

4 ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van obsoletepartslocator.com of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra obsoletepartslocator.com de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan obsoletepartslocator.com een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door obsoletepartslocator.com geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode, zoals door obsoletepartslocator.com van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal obsoletepartslocator.com de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

5. Prijzen en belasting (BTW)

5.1. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden, wel mag u niets vermelden dan wordt er prijs op aanvraag vermeld. De adverteerder is niet verplicht om een prijs te vermelden.

5.2. Adverteerders kunnen alleen maar ondernemers zijn derhalve zullen vermelde prijzen exclusief Btw zijn.


6. Wij geven geen garanties

6.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. obsoletepartslocator.com geeft daarover geen garantie.

6.2. obsoletepartslocator.com kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

7. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid obsoletepartslocator.com

7.1. Iedere Gebruiker vrijwaart obsoletepartslocator.com voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie.
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten,
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.

7.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van obsoletepartslocator.com zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

8. Wijzigingen

8.1. obsoletepartslocator.com kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

8.2. obsoletepartslocator.com kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt zal die prijsverhoging in gaan na het verstrijken van de looptijd van de advertentieovereenkomst.


9. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd


9.1. obsoletepartslocator.com kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.

9.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

9.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

9.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. obsoletepartslocator.com heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

10. Betalingen

10.1. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is obsoletepartslocator.com gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

10.2. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is obsoletepartslocator.com tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is obsoletepartslocator.com gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van obsoletepartslocator.com voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

10.3. obsoletepartslocator.com kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.4. Omzetbelasting

obsoletepartslocator.com brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van obsoletepartslocator.com , tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door het aanschaffen van credits dan wordt automatisch een digitale factuur toe gemaild. Klanten met een online koppeling zullen per overeengekomen periode een factuur ontvangen. Voor buitenlandse gebruikers (bedrijven)is de btw verlegd zij zullen 0% btw aangerekend krijgen.

11. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, de rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele schillen omtrent deze voorwaarden. Behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.